Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διεvέργειας Πρoαγωγώv και Διoρισμώv στη Δημoτική Εκπαίδευση (Πρoσωριvές Διατάξεις) Νόμoς τoυ 1997.