Αρμοδιότητες διευθυντή

18.-(1) Ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και του Υπουργού για την κανονική λειτουργία της σχολής.

(2) Ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό της σχολής, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής και τους όρους υπηρεσίας.

(3) Ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού δεν μπορεί να διευθύνει περισσότερες από μια ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος “ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού” περιλαμβάνει και παράρτημα ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού που βρίσκεται εκτός έδρας:

Νοείται ότι το κάθε παράρτημα πρέπει να λειτουργεί υπό την εποπτεία προσοντούχου δασκάλου, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρών κατά την ώρα λειτουργίας του παραρτήματος.