Νομική κατάσταση μελών

15. Τα μέλη της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και ιδιαίτερα κατά την αιμοληψία και τη διακίνηση τους, θεωρείται ότι ενεργούν για λογαριασμό του Υπουργείου.