Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου

29.-(1) Ιδρύεται Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα κατέχοντα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα διοριζόμενα από τον Υπουργό με σκοπό τη μελέτη και επιστημονική επίλυση προβλημάτων που κατά καιρούς δυνατό να αναφύονται.

(2) Η Επιτροπή λειτουργεί βάσει κανόνων που εκδίδονται με γνωστοποίηση του Υπουργού δημοσιευόμενων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.