Απαρτία

13. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο δέκα μέλη περιλαμβανομένου του Προέδρου. Οι Επαρχιακές Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο το ήμισυ συν ένα των μελών.