Ίδρυση Κεντρικής Τράπεζας Αίματος

19.-(1) Ιδρύεται Κεντρική Τράπεζα Αίματος η οποία διοικείται από Διευθυντή ο οποίος πλαισιώνεται από κατάλληλο επιστημονικό και άλλο αναγκαίο προσωπικό.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος εκτελεί τις αρμοδιότητες της σε συνεργασία με την Επιτροπή.

(3) Η Τράπεζα Αίματος που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, κατά τη θέσπιση του παρόντος Νόμου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Κεντρική Τράπεζα Αίματος ενισχυμένη και πλαισιωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις και τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.