Αιμοδοσία μόνο δυνάμει του παρόντος Νόμου

4. Η συλλογή, επεξεργασία, διαφύλαξη, διακίνηση, διαχείριση και διάθεση αίματος όπως επίσης και των παραγώγων του, διενεργούνται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.