Βασικές αρχές αιμοδοσίας

3.-(1) Η προσφορά αίματος στη Δημοκρατία είναι εθελοντική και μη αμειβόμενη.

(2) Το προσφερόμενο αίμα και τα παράγωγα του διατίθενται δωρεάν εκτός αν στο Νόμο γίνεται διαφορετική πρόβλεψη.

(3) Η αιμοληψία διεξάγεται χωρίς καμιά διάκριση σχετικά με τη φυλή, εθνικότητα ή θρησκεία.

(4) Η ανωνυμία μεταξύ του δότη και δέκτη θα τυγχάνει σεβασμού εκτός μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες προνοούνται από τον παρόντα Νόμο.

(5) Η συλλογή, η διαφύλαξη, ο έλεγχος και η χορήγηση αίματος και των παραγώγων του γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό.

(6) Ο δότης δεν έχει νομική ευθύνη από τη μετάγγιση αίματος του, εκτός αν εν γνώσει του και σκοπίμως αποκρύψει οποιαδήποτε στοιχεία που θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του δέκτη. Σε τέτοια περίπτωση ο δότης ο οποίος εν γνώσει του αποκρύπτει τέτοια στοιχεία διώκεται ποινικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εκάστοτε εν ισχύι νόμων.

(7) Επιπρόσθετα με τις γενικές αρχές που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια, το Υπουργείο δύναται να εκδώσει δεοντολογικό κώδικα στον οποίο να αναφέρονται λεπτομερώς οι αρχές και οι κανόνες αιμοδοσίας.