Κατοχύρωση και Εγκαθίδρυση της Επιτροπής

11.-(1) Καθιδρύεται η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και  Διαφώτισης και επισημοποιείται ως εθελοντικός κλάδος προσφοράς υπηρεσιών για την αιμοδοσία στο Υπουργείο Υγείας. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης συγκροτείται ως ακολούθως:

(α) Από την Κεντρική Επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους από όλες τις επαρχίες, όπως εκτίθεται στον Πίνακα•

(β) από τις Επαρχιακές Επιτροπές, που απαρτίζονται από εθελοντές χωρίς περιορισμό στον αριθμό.

(2) Τόσο η Κεντρική Επιτροπή όσο και οι επαρχιακές επιτροπές της, απαρτίζονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα Μέλη της Επιτροπής.

(3) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κάθε δύο χρόνια.

(4) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της κάθε επαρχιακής επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη της οικείας επαρχιακής επιτροπής κάθε δύο χρόνια.

(5) Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και τα μέλη όλων των επιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

(6) Ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στην εξεύρεση και τοποθέτηση του αναγκαίου αριθμού μελών με διορισμούς, αποσπάσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο όταν ο αριθμός των εθελοντών μελών δεν είναι επαρκής για να εκτελέσει αποτελεσματικά η Επιτροπή την αποστολή της.