Εσωτερικοί Κανονισμοί

18. Η Επιτροπή δύναται με έγκριση του Υπουργού να εκδίδει κανονισμούς για ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων. Οι κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.