Συνεδριάσεις των Επιτροπών

12. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όποτε χρειαστεί. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά κάθε μήνα ή πιο συχνά όταν χρειάζεται.