Τήρηση μητρώου αιμοδοτών

25.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος καταρτίζει και τηρεί μητρώο αιμοδοτών.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) υπεύθυνοι των ομάδων αιμοληψίας τηρούν λεπτομερή στοιχεία των αιμοδοτών τα οποία υποβάλλουν εντός 48 ωρών στην Κεντρική Τράπεζα Αίματος.

(3) Κάθε πληροφορία περιλαμβανόμενη στα αρχεία αιμοδοτών που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα είναι εμπιστευτική και δεν αποκαλύπτεται εκτός μόνο με τη συγκατάθεση του επηρεαζόμενου προσώπου.

(4) Το μητρώο αιμοδοτών βρίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής και των Τραπεζών Αίματος.