Έκδοση κανονισμών

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας Αίματος εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη αιμοδοσία, αιμοληψία και γενικά για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας της.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς σε σχέση με-

(α) Τα κριτήρια για την επιλογή του αιμοδότη ·

(β) την προστασία του αιμοδότη ·

(γ) το δέκτη·

(δ) τους δότες που υπόκεινται σε πλασμαφαίρεση ή κυττταροαφαίρεση·

(ε) τις τεχνικές συλλογής αίματος·

(στ) τη σήμανση αίματος και παραγώγων·

(ζ) τη διαφύλαξη, μεταφορά-διακίνηση και λήψη αίματος και παραγώγων του·

(η) την παρασκευή προϊόντων αίματος·

(θ) τον έλεγχο του αίματος του δότη·

(ι) την πλασμαφαίρεση·

(ια) την κυτταροαφαίρεση για διαχωρισμό στοιχείων του αίματος·

(ιβ) τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση αλλαγής πλάσματος και κυτταροαφαίρεση·

(ιγ) τον έλεγχο συμβατότητας·

(ιδ) την έκδοση αίματος για μετάγγιση·

(ιε) την έκδοση αίματος και παραγώγων·

(ιστ) τις μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων και τη χορήγηση ανοσοσφαιρίνης anti-D·

(ιζ) τις επιπλοκές από μετάγγιση·

(ιη) τις μεταγγίσεις αυτολόγου αίματος·

(ιθ) την τήρηση αρχείων, σε σχέση με αιμοδότες και άλλα θέματα.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.