Σημείωση
23 του Ν.161(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν. 161(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 161(I)/2004] τίθεται σε ισχύ στις 8 Φεβρουαρίου 2005.