Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoζημίωσης Θυμάτωv Βίαιωv Εγκλημάτωv Νόμoς τoυ 1997.