Πρόσβαση στο δικαίωμα αποζημίωσης σε υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα

9. (1) (α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

«Αρχή Απόφασης» σημαίνει την υπηρεσία η οποία αποφασίζει δυνάμει του παρόντος Νόμου για την αίτηση αποζημίωσης για βίαιο έγκλημα που έχει διαπραχθεί στη Δημοκρατία, η οποία της διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτητής·

«Αρχή Συνδρομής» σημαίνει την υπηρεσία η οποία παραλαμβάνει και διαβιβάζει σε αρμόδια να αποφασίζει αρχή άλλου κράτους μέλους αίτηση για αποζημίωση για βίαιο έγκλημα που έχει διαπραχθεί στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει τη  συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

«υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα» σημαίνει την υπόθεση στην οποία το βίαιο έγκλημα για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για αποζημίωση δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράχθηκε σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου υποβάλλεται η αίτηση για αποζημίωση.

(β) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου Αρχή Απόφασης και Αρχή Συνδρομής ορίζεται ο Διευθυντής.

(2) Πρόσωπο το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και διεκδικεί αποζημίωση για βίαιο έγκλημα που έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως σε άλλο κράτος μέλος δικαιούται να υποβάλει αίτηση στην Αρχή Συνδρομής.

(3) Η Αρχή Απόφασης και η Αρχή Συνδρομής σε υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα συνεργάζονται με τις αρμόδιες, ανάλογα με την περίπτωση, αρχές των άλλων κρατών μελών για τη διαβίβαση και παραλαβή αιτήσεων, για την κοινοποίηση της απόφασης, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή συνδρομή σχετική με την εξέταση της αίτησης.

(4) Θέματα που αφορούν τη διαδικασία, την ενημέρωση, και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα καθορίζονται  με κανονισμούς.