Δικαίωμα σε απoζημιώσεις

5. Δικαίωμα σε αποζημιώσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου έχουν:

(α) οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(β) οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(γ) οι πολίτες των κρατών μερών της Σύμβασης· και

(δ) οι πολίτες όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.