Σημείωση
5 (1) του Ν. 126(Ι)/2006Έναρξη ισχύος του Ν.126(Ι)/2006

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 126(Ι)/2006] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.