Σημείωση
5 (2) του Ν. 126(Ι)/2006Μεταβατική Διάταξη

Σε περίπτωση υπόθεσης διασυνοριακού χαρακτήρα η αίτηση στην Αρχή Απόφασης  για αποζημίωση θύματος βίαιου εγκλήματος που επισυνέβη μετά την  1η Ιανουαρίου 2006 και πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, δύναται να υποβληθεί μέσα σε δύο χρόνια από την εν λόγω δημοσίευση.