Γνωστοποίηση για την πρόθεση απόρριψης αίτησης για εγγραφή ή ακύρωση εγγραφής

7.-(1) Δεκατέσσερις τουλάχιστον ημέρες προτού ο Διευθυντής προβεί στην απόρριψη αίτησης για εγγραφή Κέντρου ή στην ακύρωση εγγραφής Κέντρου, αποστέλλει στον ιδιοκτήτη γνωστοποίηση για την πρόθεση του να απορρίψει την αίτηση ή να ακυρώσει την εγγραφή.

(2) Κάθε τέτοια γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται στους λόγους στους οποίους ο Διευθυντής προτίθεται να βασίσει την απόρριψη της αίτησης ή την ακύρωση της εγγραφής και να περιέχει την υπόδειξη ότι, αν μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη λήψη της γνωστοποίησης ο ιδιοκτήτης του Κέντρου πληροφορήσει το Διευθυντή γραπτώς ότι επιθυμεί να προβάλει λόγο, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, εναντίον της απόρριψης ή της ακύρωσης αυτής ο Διευθυντής οφείλει, προτού πάρει απόφαση για το θέμα, να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να το πράξει.

(3) Αν ο διευθυντής, αφού δώσει στον ιδιοκτήτη του Κέντρου την ευκαιρία να ακουστεί, αποφασίσει να απορρίψει την αίτηση ή να ακυρώσει την εγγραφή, εκδίδει την απόφαση του και τη γνωστοποιεί γραπτώς σ’ αυτόν.