Μη εφαρμογή του Νόμου αυτού σε ορισμένα Κέντρα και υποστατικά

11. Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται-

(α) σε οποιοδήποτε Κέντρο ή Ίδρυμα το οποίο συντηρείται από τη Δημοκρατία,

(β) σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή σε οποιαδήποτε άλλα εγκεκριμένα υποστατικά που λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Διανοητικά Ασθενών Νόμο,

(γ) σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο, αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε οποιαδήποτε άλλα υποστατικά που λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων (Έλεγχος) Νόμο.