Κανονισμοί

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού. Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) την υγειονομική κατάσταση και την εν γένει κτιριακή κατάσταση του Κέντρου,

(β) την ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,

(γ) τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού του Κέντρου,

(δ) την αναλογία του αριθμού του προσωπικού του Κέντρου προς τον αριθμό των ενοίκων,

(ε) την απαιτούμενη επίπλωση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό του Κέντρου,

(στ) την αναλογία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Κέντρου για κάθε ένοικο, το επίπεδο των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους στο Κέντρο,

(ζ) τα έντυπα για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού,

(η) το είδος και την έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

(θ) κάθε θέμα το οποίο μπορεί ή πρέπει να καθοριστεί,

(ι) την επιβολή ποινής φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματικής ποινής που δε θα υπερβαίνει τις £500 ή και των δύο αυτών ποινών για οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισμών.