Διευκολύνσεις για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες του παιδιού

5.-(1)Η γυναίκα για το θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα:

Νοείται ότι η φυσική μητέρα χάνει το δικαίωμα αυτό από τη στιγμή που θετή μητέρα κάνει χρήση του ιδίου δικαιώματος, για το ίδιο παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3:

Νοείται περαιτέρω ότι η παρένθετη μητέρα χάνει το δικαίωμα που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αφού αυτό μεταφέρεται στη βιολογική μητέρα, η οποία έκανε χρήση παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου.

(2)Ο χρόνος της μίας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.