Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 και ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1997 και 2000.