Σημείωση
7 του Ν. 116(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 116(Ι)/2017

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2017] αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2017.