Συνέπειες διορισμού προσώπων διαχειριζομένων περιουσία τρίτων

15Α. [Διαγράφηκε]