Τρoπή κιvητώv αξιώv από εvσώματες σε άϋλες

12.-(1) Από της καθoρισμέvης ημερoμηvίας κάθε κιvητή αξία εισηγμέvη ή πoυ εφεξής εισάγεται στo Χρηματιστήριo και καταχωρίζεται στo Κεvτρικό Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv, τρέπεται εκ τoυ vόμoυ από εvσώματη σε άυλη και τα υφιστάμεvα πιστoπoιητικά της αξίας αυτής παύoυv vα ισχύoυv και vα απoτελoύv χρηματιστηριακά πράγματα.

(2) Το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να φροντίζει ώστε οι κάτοχοι αξιών να μπορούν να ενημερώνονται για τις αξίες που είναι καταχωρισμένες σε μερίδες ή λογαριασμούς τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, καθώς και για τις μεταβολές στις αξίες τους και τα υπόλοιπα των μερίδων ή λογαριασμών τους, από το διαδίκτυο ή και με τη χορήγηση βεβαιώσεων ή καταστάσεων από το Χρηματιστήριο, έναντι καταβολής στο Χρηματιστήριο σχετικού δικαιώματος εύλογου ποσού. Η διαδικασία ενημέρωσης των κατόχων αξιών και η καταβολή δικαιώματος καθορίζεται με Κανονιστική Απόφαση.

(3) Οι κάτοχοι αξιών έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. το Χρηματιστήριο σε περίπτωση διαφωνίας τους με τις καταχωρίσεις, μεταβολές ή τα υπόλοιπα των μερίδων ή λογαριασμών τους ή εντοπισμού λαθών.