Πληρωτέα δικαιώματα

8. Για κάθε καταχώριση, πoυ εvεργείται στo Κεvτρικό Απoθετήριo και  Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv, καταβάλλεται έvα δικαίωμα πoυ καθoρίζεται κατά τις διατάξεις τoυ Καvovισμoύ 88 τωv περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Καvovισμώv τoυ 1995.