Σημείωση
21 του Ν. 92(Ι)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν. 92(Ι)/2006

(1) Ο παρών [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 92(Ι)/2006] Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου.