Σημείωση
4 του Ν.43(Ι)/2003Σημείωση Συντάκτη

Λόγω λάθους της Βουλής δεν αναφέρεται ο αναγραμματισμός της υφιστάμενης παραγράφου (θ),στο άρθρο 24,το οποίο τροποποιήθηκε  με τον τροποποιητικό Ν. 43(Ι)/2003, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο παράγραφοι με τον ίδιο αριθμό, ήτοι τον αριθμό (θ).