Σημείωση
20 του Ν.92(Ι)/2006Μεταβατικές διατάξεις

(1) Η εφαρμογή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση του βασικού νόμου που ρυθμίζει θέμα για το οποίοεκδόθηκε Κανονιστική Απόφαση με βάση το βασικό νόμο, όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο, αναστέλλεται, μέχρι την κατάργησή του με κανονισμούς που θα εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Κανονιστικές Αποφάσεις εκδιδόμενες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμίζουν κάθε θέμα, το οποίο εγείρεται λόγω της τροποποίησης των διατάξεων του βασικού νόμου ή κανονισμών, οι οποίοι καταργούνται ή, στην περίπτωση κανονισμών, αναστέλλονται, δυνάμει του εδαφίου (1).

(3) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (2), Κανονιστικές Αποφάσεις εκδιδόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετιζόμενο με:

(α) Πληρεξούσια έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις χορηγηθείσες από κατόχους καταχωρισμένων αξιών προς Μέλη ή άλλα πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν,

(β) διορισμούς εμπιστευματοδόχων δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αϋλων Κινητών Αξιών Κανονισμών,

(γ) αξίες που είναι ενεχυριασμένες ή βεβαρημένες,

(δ) υφιστάμενους λογαριασμούς αποθετηρίου και διαπραγμάτευσης,

κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή κατά το χρόνο κατάργησης των κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (1), προκειμένου να διασφαλισθούν υφιστάμενα δικαιώματα ή υποχρεώσεις και η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Κεντρικού αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.