Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995.