Εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους IV

19. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται-

(α) Μετά την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας ή προσωρινού διατάγματος υιοθεσίας και από την ημέρα εκδόσεως του διατάγματος αυτού·

(β) εφόσον το πιο πάνω διάταγμα δεν εκδίδεται, από την ημέρα που ο ανήλικος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του·

(γ) μετά την απόρριψη ή εγκατάλειψη αίτησης υιοθεσίας.