Άρνηση συναίνεσης για επαναφορά

21.-(1) Σε περίπτωση που η συναίνεση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20, δεν εξασφαλίζεται ή τα πρόσωπα των οποίων η συναίνεση απαιτείται αρνούνται να την παραχωρήσουν χωρίς εύλογη αιτία, το Δικαστήριο μπορεί, έπειτα από σχετική αίτηση, να δώσει τις οδηγίες που υπό τις περιστάσεις κρίνει ορθές και δίκαιες.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 20(1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που το Δικαστήριο αρνηθεί να εκδώσει το διάταγμα της υιοθεσίας ή που το προσωρινό διάταγμα εκπνέει χωρίς να έχει εκδοθεί διάταγμα υιοθεσίας.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες και το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει το αδίκημα μπορεί να εκδώσει διάταγμα να παραδοθεί ο ανήλικος στους γονείς ή τον κηδεμόνα του ή να τεθεί υπό την επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.