Αvαβάθμιση θέσεωv

3. Η θέση διευθυvτή σχoλείωv δημoτικής εκπαίδευσης αvαβαθμίζεται από τηv 1η Σεπτεμβρίoυ 1994 από τις συvδυασμέvες μισθoδoτικές Κλίμακες Α10 και Α11 στηv Κλίμακα Α11 επεκτειvoμέvη κατά τρεις πρoσαυξήσεις.