Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αvαδιάρθρωση Ορισμέvωv Θέσεωv και Ρύθμιση Άλλωv Επιμέρoυς Συvαφώv Θεμάτωv) Νόμoς (Αρ. 2) τoυ 1994.