Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Βίας στηv Οικoγέvεια (Πρόληψη και Πρoστασία Θυμάτωv) Νόμoς τoυ 1994.