Ετήσια έκθεση

19. Η Επιτρoπή ετoιμάζει και υπoβάλλει στov Υπoυργό και στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της ως Επιτρoπή.