Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 και ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι του 1991 έως 1994.