Μη εφαρμογή του περί Ενοικιοστασίου Νόμου

14. Οι διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόμου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις Τουρκοκυπριακών περιουσιών.