Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"έκρυθμη κατάσταση" σημαίνει τη συνέπεια της τουρκικής εισβολής δημιουργηθείσα κατάσταση η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση του δημοσιευομένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίσει ημερομηνία λήξης της κατάστασης αυτής·

"Κηδεμόνας" σημαίνει τον Υπουργό που διορίζεται με βάση το άρθρο 3·

"πρόσφυγας" σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά τον αμέσως προ της εισβολής χρόνο είχε τη συνήθη αυτού διαμονή ή έδρα ή το κέντρο εργασιών του σε περιοχή η οποία ως αποτέλεσμα της εισβολής κατέστη απροσπέλαστη ή πληγείσα και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου η εργασία ή επιχείρηση, λόγω της έκρυθμης κατάστασης επηρεάστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί αυτός κατά το χρόνο της θέσπισης του παρόντος Νόμου να ανταποκριθεί προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις·

"πληγείσα περιοχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόμο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) του 1979·

"τουρκοκυπριακή περιουσία" περιλαμβάνει κάθε ιδιοκτησία κινητή ή ακίνητη που ανήκει σε Τουρκοκύπριο και βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και περιλαμβάνει και τη βακούφικη περιουσία·

"Τουρκοκύπριος" σημαίνει Τουρκοκύπριο που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και περιλαμβάνει εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από Τουρκοκύπριο, καθώς και το Εβκάφ·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και περιλαμβάνει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.