Προσόντα διορισμού δικαστών

5.-(1)(α) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος ή ως Δικαστής Οικογενειακού Δικαστηρίου, εκτός εάν κατέχει τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή ή του Επαρχιακού Δικαστή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου.

(β) Ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), για τον διορισμό δικαστή απαιτείται επιπρόσθετα ευρεία γνώση σε θέματα οικογενειακού δικαίου ή αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

(3) Οι δικαστές παρακολουθούν ετησίως εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία διοργανώνονται από τη Σχολή Δικαστών δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμου, ή αντίστοιχα προγράμματα.

(4) Οι δικαστές αποτελούν μέλη της δικαστικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας.