Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμοι του 1990 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμοι του 1990 έως 2000.