Σημείωση
3 του Ν92(Ι)/98Μεταβατική διάταξη

3 του Ν.92(Ι)/98. Εκκρεμείς διαδικασίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου που αφορούν περιουσιακή διαφορά που υπερβαίνει τις 50.000 λίρες παραπέμπονται στον Πρόεδρο του οικείου Δικαστηρίου, εάν δε η διαδικασία βρίσκεται στο ακροαματικό στάδιο ή εκκρεμεί επιφυλαχθείσα απόφαση, αρχίζει εξυπαρχής.