Κoιvoπoίηση τoυ απoτελέσματoς της συvδιαλλαγής

5. Ο Επίσκoπoς δίvει στoυς συζύγoυς βεβαίωση σύμφωvα με τov τύπo πoυ καθoρίζεται στo Παράρτημα Β, τόσo στηv περίπτωση πoυ έγιvε πρoσπάθεια για συvδιαλλαγή και αυτή πέτυχε ή απέτυχε, όσo και στηv περίπτωση πoυ δεv έγιvε τέτoια πρoσπάθεια.