Δωρεές

11. Οι γονείς δεν μπορούν να προβαίνουν σε δωρεές από την περιουσία του τέκνου.