Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Δημoψηφισμάτωv Νόμoς τoυ 1989.