Δικαίωμα επανόρθωσης

38.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής εφημερίδας, στην οποία αναγράφηκε ανακριβές δημοσίευμα που ανάγεται σε πράξεις σχετικές με τα καθήκοντα ορισμένου δημόσιου υπαλλήλου, ανεξάρτητα αν το δημοσίευμα προέρχεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας ή από οποιοδήποτε τρίτο, οφείλει να καταχωρίζει δωρεάν κάθε επανόρθωση του δημοσιεύματος αυτού, είτε τη στέλλει ο δημόσιος υπάλληλος είτε η αρμόδια υπηρεσία.

(2) Η επανόρθωση καταχωρίζεται στο αμέσως επόμενο ή μεθεπόμενο φύλλο από την ημέρα της παραλαβής της με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία στην ίδια θέση, όπου είχε καταχωριστεί το δημοσίευμα που την προκάλεσε, και χωρίς καμιά παρεμβολή ή παράλειψη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική και από το δικαίωμα αποζημιώσεως του παθόντα.

(3)Αν το δημοσίευμα θίγει προσωπικά το δημόσιο υπάλληλο, αυτός έχει επιπρόσθετα και το δικαίωμα της απάντησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

(4) Η επανόρθωση πρέπει να υπογράφεται από τον αποστολέα, να μην υπερβαίνει την έκταση του δημοσιεύματος που ανασκευάζει και να περιορίζεται στην ανασκευή των ανακριβών περιστατικών και στην παράθεση των αληθών. Μπορεί όμως ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου, με αιτιολογημένη απόφαση του που εκδίδεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, με αίτηση μεν του δημόσιου υπαλλήλου ή της υπηρεσίας να αποφασίσει την αύξηση της έκτασης της επανόρθωσης μέχρι το διπλάσιο της έκτασης του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος, με αίτηση δε του διευθυντή της εφημερίδας που υποβάλλεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παραλαβή της επανόρθωσης, να αποφασίσει μείωση της έκτασης της επανόρθωσης. Αν μετά τη δημοσίευση της επανόρθωσης η εφημερίδα προβεί σε νέο δημοσίευμα με το ίδιο αντικείμενο που ανάγεται και πάλι στον ίδιο δημόσιο υπάλληλο, η νέα επανόρθωση μπορεί να έχει έκταση διπλάσια του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος και μετά από απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου Τύπου τριπλάσια.

(5) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής της εφημερίδας μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της επανόρθωσης-

(α) Αν το κείμενο της επανόρθωσης περιέχει εκφράσεις προφανώς δυσφημιστικές ή που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης· και

(β) αν παρήλθε από την καταχώριση του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος ένας μήνας, στην περίπτωση που αυτός που ζήτησε την επανόρθωση διαμένει στη Δημοκρατία, και τρεις μήνες, στην περίπτωση που διαμένει στο εξωτερικό.

(6) Σε κάθε περίπτωση άρνησης για καταχώριση της επανόρθωσης, υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής μέσα σε τρεις ημέρες να καταθέσει το κείμενο της επανόρθωσης μαζί με τους λόγους στους οποίους στηρίζει την άρνηση δημοσίευσης της, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Τύπου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου αποφαίνεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (με αιτιολογημένη διάταξη του) για το δικαιολογημένο ή μη της άρνησης. Η άρνηση του ιδιοκτήτη, κατά νόμον υπευθύνου ή διευθυντή να καταχωρίσει την επανόρθωση σύμφωνα με τη διάταξη του προέδρου του Συμβουλίου Τύπου αποτελεί επιβαρυντική περίσταση για την ποινική του ευθύνη.

(7) Η άρνηση για δημοσίευση επανόρθωσης, χωρίς να συντρέχουν οι στο εδάφιο (5) λόγοι, ή η μη προσήκουσα καταχώριση της, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.