Πειθαρχικές ποινές

14ΣΤ.-(1)  Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Προφορική επίπληξη∙

(β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη∙

(γ) άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή ή της μαίας υπό επίβλεψη για χρονική περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα·

(δ) χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00)∙

(ε) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του νοσηλευτή ή της μαίας, για χρονική περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα∙

(στ) διαγραφή από το οικείο Μητρώο.

(2)  Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να γίνει -

(α) αυτεπάγγελτα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο∙

(β) από το Συμβούλιο·

(γ) από το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙

(δ) με αίτηση, κατόπιν άδειας του Συμβουλίου, οποιουδήποτε προσώπου που έχει παράπονο από τη διαγωγή νοσηλευτή ή μαίας.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει την εξουσία και διεξάγει την εν λόγω έρευνα κατά τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία ποινικής συνοπτικής δίκης.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας, λογίζεται ως διάταγμα δικαστηρίου σε συνοπτική ποινική δίκη και εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο όπως και το διάταγμα του εν λόγω δικαστηρίου.