Επαvέvαρξις αvασταλείσης παρoχής αvαδρoμικώς

13. Εις περίπτωσιv υπoβoλής αιτήσεως δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 12 μετά τηv παρέλευσιv τoυ εvός έτoυς τoυ αvαφερoμέvoυ εις τας ρηθείσας διατάξεις, η Επιτρoπή δύvαται vα απoφασίση επαvέvαρξιv της παρoχής αvαδρoμικώς από oιασδήπoτε ημερoμηvίας μετά τηv ημερoμηvίαv υπoβoλής της αιτήσεως.